Episode 8: Billy Bob Thornton, Senator Christopher Dodd, Kenny Chesney

What's Hot Today