Episode 18: George Takei Takes us to YouTube!

Episode 18