Episode 2: Thomas Jefferson, Philadelphia, 1776

Episode 2